RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH
OSOBOWYCH W PRZEDSZKOLU W SMYKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) (Dz. Urz. UE. L. 2016 r. Nr 119, str.1) (dalej jako: „RODO”), Dyrektor Przedszkola w Smykowie, Smyków 91A, 26-212 Smyków informuje, że:

 1. administratorem danych osobowych dzieci oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) jest Przedszkole w Smykowie,
 2. kontakt z Inspektorem Ochrony Danych – dorakolo@gmail.com
 3. dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego i nie będą udostępniane odbiorcom nieupoważnionym,
 4. podstawą przetwarzania danych osobowych dzieci i ich rodziców jest ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), ustawy Prawo oświatowe z dnia 14 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1646),
 5. podanie danych jest niezbędne do realizacji zadań oświatowych,
 6. wizerunek, rysunki i wytwory oraz dane osobowe dzieci (imię i nazwisko) mogą być umieszczane na stronie internetowej przedszkola: www.przedszkole.smykow.pl w celu promocji działań dydaktyczno-wychowawczych przedszkola i osiągnięć dzieci,
 7. wizerunek i dane osobowe dzieci wymienione w punkcie 6 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnych opiekunów) dziecka,
 8. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych oraz dzieci będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, m.in. MEN przez System Informacji Oświatowej (SIO), jednostka prowadząca – Urząd Gminy w Smykowie, jednostki kontrolujące, Sąd Rodzinny czyli organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
 9. z pozyskanych danych osobowych będziemy korzystać do momentu zakończenia realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa,
 10. posiada Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania/poprawienia, usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody jeżeli nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 11. posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 12. podanie danych osobowych w zakresie wymaganym przez przepis prawa jest obligatoryjne. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych administratorowi ma charakter dobrowolny.